Bladwijzer
Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

1. Invoering

1.1. Deze gebruiksvoorwaarden ("Terms of Use") zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de website (de Site). Door de Site te bezoeken, inhoud bij te dragen, te delen of te uploaden, accepteert u ("u", "gebruiker") dat u wettelijk gebonden bent aan de Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met enige voorwaarden van deze gebruiksvoorwaarden, dient u zich te onthouden van toegang tot, gebruik van en bijdragen aan onze website.

1.2. We kunnen deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment herzien door deze pagina aan te passen. Raadpleeg deze pagina van tijd tot tijd om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen die we hebben aangebracht, omdat deze bindend voor u zijn.

2. Geen vertrouwen op informatie

2.1. De inhoud op onze site is alleen bedoeld als algemene informatie en is niet bedoeld als advies waarop u moet vertrouwen. U moet professioneel of gespecialiseerd advies inwinnen voordat u actie onderneemt of afziet op basis van de inhoud op onze site.

2.2. Hoewel we redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze site bij te werken, geven we geen verklaringen, garanties of garanties, expliciet of impliciet, dat de inhoud op onze site juist, volledig of actueel is.

3. Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

3.1. Eigendom van alle intellectuele eigendomsrechten op de website en in het materiaal dat erop wordt gepubliceerd, zoals maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, foto's, logo's, naam, muziek, grafische afbeeldingen en video's berust bij de initiator / licentiehouder. Die werken worden beschermd door auteursrechtwetten en verdragen overal ter wereld. Al dergelijke rechten zijn voorbehouden.

3.2. Elk gebruik van de inhoud, zoals het downloaden of kopiëren van enige inhoud van de website, is alleen toegestaan ​​voor niet-commercieel gebruik.

3.3. U mag de papieren of digitale kopieën van alle materialen die u hebt afgedrukt of afgedrukt op geen enkele manier wijzigen en u mag geen illustraties, foto's, video- of audiosequenties of andere afbeeldingen los van begeleidende tekst gebruiken. De status van geïdentificeerde auteurs als auteurs van inhoud op onze website moet altijd worden erkend.

3.4. In geen geval mag een gebruiker van deze website de naam of het logo van geassocieerde instellingen of een van hun handelsmerken gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

3.5. Als u afdrukt, kopieert of downloadt een deel van onze site in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, zal uw recht om onze website te gebruiken onmiddellijk te staken en moet u, naar onze keuze, retourneren of eventuele kopieën van de materialen die u hebt gemaakt te vernietigen.

4. Beperking van aansprakelijkheid

4.1. Hoewel we ons best doen om de informatie accuraat te houden, kunnen we niet garanderen dat onze site of enige inhoud erop vrij is van fouten of weglatingen.

4.2. Voor zover toegestaan ​​door de wet, sluiten wij alle voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden uit die van toepassing zijn op onze site of enige inhoud daarop, expliciet of impliciet.

4.3. ARU is niet aansprakelijk jegens enige gebruiker voor verlies of schade, hetzij in een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van de wettelijke plicht, of anderszins, zelfs indien voorzienbaar, voortvloeiend uit of in verband met gebruik of onvermogen om te gebruiken, onze website; of gebruik maken van of vertrouwen op de inhoud die wordt weergegeven op onze site.

4.4. ARU is in geen geval aansprakelijk voor verlies van winst, omzet, bedrijf of inkomsten; zakelijke onderbreking; verlies van verwachte besparingen; verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie; of enige indirecte of gevolgschade of schade.

4.5. ARU is niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een virus, gedistribueerde denial-of-service-aanval of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van onze site of om uw inhoud te downloaden of op een website die hieraan is gekoppeld.

4.6. Waar onze site links naar andere sites en bronnen van derden bevat, worden deze links uitsluitend ter informatie aangeboden. ARU aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites die op onze site zijn gelinkt. We hebben geen controle over de inhoud van die sites of bronnen. Dergelijke links mogen niet worden geïnterpreteerd als goedkeuring door ons van die gekoppelde websites. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die kan voortvloeien uit uw gebruik van hen.

4.7. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid of onze fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door Engels recht.

5. Inhoud uploaden naar onze website

5.1. Door inhoud op onze website te uploaden, gaat u ermee akkoord ARU een eeuwigdurende, wereldwijde, royaltyvrije, niet-exclusieve licentie te geven om die inhoud te gebruiken, op te slaan en te kopiëren en te verspreiden en beschikbaar te stellen aan derden.

5.2. Door inhoud op onze website te uploaden, gaat u ermee akkoord te voldoen aan onze inhoudsnorm ("Inhoudstandaarden") zoals hieronder uiteengezet en daarom garandeert en verklaart u dat:

  • De inhoud die u uploadt, is uw eigen originele werk en / of dat u alle benodigde rechten hebt verkregen om de inhoud van de gebruiksvoorwaarden aan de ARU-website te verstrekken, is niet lasterlijk, afwezig, beledigend, bedreigend, bedreigend, aanstootgevend, beledigend, crimineel en geen inbreuk maakt op enige Engelse wet of de wet van enig land waaruit de inhoud is geüpload en dat u de toestemming hebt van personen die identificeerbaar zijn in uw inhoud en indien deze personen onder 18 zijn U hebt de toestemming van hun ouder of voogd;
  • De inhoud die u uploadt is niet obsceen, aanstootgevend, haatdragend of opruiend, bevordert geen geweld of discriminatie op grond van ras, geslacht, nationaliteit van een religie, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd, of zal waarschijnlijk niet lastig vallen, overstuur raken, in verlegenheid brengen, alarmeren of irriteren een andere persoon;
  • Om ongevraagd of ongeoorloofd reclame- of promotiemateriaal of een andere vorm van soortgelijke uitnodiging (spam) te verzenden of te laten verzenden.
  • Om bewust gegevens te verzenden, verzendt of uploadt u materiaal dat virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, keystroke-loggers, spyware, adware of andere schadelijke programma's of soortgelijke computercodes bevat die ontworpen zijn om de werking van welke computersoftware dan ook te beïnvloeden of hardware.

5.3. ARU is niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens derden voor de inhoud of juistheid van inhoud die door u of enige andere gebruiker van onze site wordt geplaatst. ARU behoudt zich het recht voor om uw identiteit bekend te maken in het geval van claims van schending van intellectuele eigendomsrechten of het recht op privacy door een derde partij.

5.4. U garandeert dat dergelijke bijdragen in overeenstemming zijn met deze gebruiksvoorwaarden en dat u aansprakelijk bent jegens ons en vrijwaart ons voor elke inbreuk op die garantie.

5.5. We hebben het recht om berichten die u op onze site plaatst te verwijderen als, naar onze mening, uw bericht niet voldoet aan onze inhoudsnormen.

5.6. De opvattingen van andere gebruikers op onze site vertegenwoordigen niet onze opvattingen of waarden.

6. Linken naar onze website

6.1. U mag een koppeling maken naar onze startpagina, op voorwaarde dat u dit op een eerlijke en legale manier doet en onze reputatie niet schaadt of er misbruik van maakt, maar u mag geen koppeling maken op een manier die elke vorm van associatie suggereert , goedkeuring of goedkeuring van onze kant waar geen bestaat.

6.2. ARU behoudt zich het recht voor om de koppelingsbevoegdheid zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

6.3. De website waarop u linkt, moet in alle opzichten voldoen aan onze inhoudsnormen.

6.4. Als u gebruik wilt maken van inhoud op onze site anders dan hierboven uiteengezet, neem dan contact op met de sitebeheerders.

7. Gegevensbescherming, privacy en vrijheid van informatie

7.1. ARU doet er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Als u meer informatie wenst over ons privacybeleid om te begrijpen hoe we de informatie die wordt verkregen van bezoekers van onze website en hoe wij voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens 1998 en de Algemene Gegevensbeschermingsvoorschriften, begrijpt, verwijzen wij u naar het Privacybeleid van ARU. (http://www.anglia.ac.uk/privacy-and-cookies).

7.2. Onder voorbehoud van bepaalde uitzonderingen, geeft de Freedom of Information Act 2000 u recht op toegang tot opgenomen informatie die door ons wordt bewaard. Nadere informatie over hoe ARU aan deze wet voldoet, is te vinden in onze sectie Vrijheid van informatie op onze website (http://web.anglia.ac.uk/anet/staff/sec_clerk/foi.phtml).

8. Toegang tot de website

8.1. Wanneer de toegang tot onze website beveiligd is met een wachtwoord, stemt u ermee in om dergelijke informatie (uw inlognaam, wachtwoord) te beveiligen door deze vertrouwelijk te houden en onder geen enkele omstandigheid mag u deze aan een derde bekendmaken.

8.2. ARU behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de toegang te blokkeren van gebruikers die zich niet houden aan de voorwaarden van de Gebruiksvoorwaarden. ARU kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgen die voortvloeien uit deze opschorting.

8.3. Als u weet of vermoedt dat iemand anders dan u uw gebruikersidentificatiecode of -wachtwoord kent, moet u de sitebeheerders hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.

8.4. We kunnen niet garanderen dat onze site veilig is of vrij van bugs of virussen.

9. Jurisdictie

9.1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van Engeland en Wales en vallen onder de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken.